696723097

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

1. INTRODUCCIÓ

La visita al portal d’Internet de l’Ajuntament de Benicàssim, s’efectua, inicialment, de manera anònima.
Els usuaris han de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat només per a poder accedir a algun dels serveis de la web que disposen de gestió o tràmit específic.
Aquestes dades s’incorporaran a les corresponents activitats de tractament de l’Ajuntament de Benicàssim i seran tractades amb la finalitat específica de cada tractament, de conformitat, principalment, amb la regulació establida pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
El portal, del qual és titular l’Ajuntament de Benicàssim, conté enllaços a llocs web de tercers que tenen unes polítiques de privacitat alienes a la de l’Ajuntament de Benicàssim. En accedir a tals llocs web vosté pot decidir si accepta les seues polítiques de privacitat i de galetes o cookies. Amb caràcter general, si navega per Internet pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

2. INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA SALVAGUARDA DE LA PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

L’Ajuntament de Benicàssim informa, de manera general, sobre la salvaguarda de la privacitat i de la protecció de les dades de caràcter personal aplicada a les activitats de tractament que efectua en el portal, així com per altres mitjans:
2.1 Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?
L’Ajuntament de Benicàssim és el responsable del tractament, i està assessorat i supervisat pel nostre delegat de Protecció de Dades (dpd@dipcas.es).
2.2 Per a què tractem les seues dades personals?
Les dades que se’ns faciliten, com qualssevol altres dades generades durant la relació amb l’interessat, les podem tractar per a diferents finalitats segons quins siguen els serveis públics objecte de prestació. En tot cas, les tractarem per a mantindre el contacte i la comunicació amb el ciutadà/interessat i gestionar la prestació dels serveis demanats o prestats per l’Ajuntament de Benicàssim.
En el seu cas, poden indicar-se finalitats més explícites i concretes en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.
2.3 Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seues dades personals? És a dir: què fonamenta o habilita que puguem tractar eixe dades personals?
La base jurídica que ens legitima per al tractament de les seues dades pot ser diversa: (i) normalment, en el sector públic, la legitimació resideix en la necessitat de compliment d’una obligació legal, d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de les competències o poders públics atorgats a l’Ajuntament de Benicàssim; (ii) i, en el seu cas, l’execució d’un contracte del qual vosté siga part, en condició de contractista o adjudicatari, com el consentiment que, en el seu cas, s’haja requerit per al tractament de les seues dades personals.
L’aportació de les dades que sol·licitem és obligatòria perquè són imprescindibles per a atendre-li la petició o prestar els nostres serveis; si no ens les facilita, no podrem dur-la a terme o prestar-los.
En el cas que el tractament es base en el seu consentiment, aquest s’entendrà atorgat de manera inequívoca, i aquesta aportació es considerarà un acte afirmatiu clar per part seua, que manifesta aquest consentiment.
En el cas que comunique dades personals d’altres persones físiques, ha de respectar llur privacitat. Només el titular pot autoritzar el tractament de les seues dades personals. Vosté estarà legitimat a tractar les dades personals d’altres persones físiques en el cas que actue en qualitat de representant legal o voluntari o en el cas que, en coneixement d’aquests, es transmeten per a la denúncia o reivindicació de drets enfront d’aquesta.
La publicació de dades de tercers sense el seu consentiment pot infringir, a més de la normativa sobre protecció de dades, la relativa al dret a l’honor, a la intimitat o a la pròpia imatge dels citats tercers.
2.4 Durant quant de temps conservem les dades personals?
En general, les dades personals que se’ns faciliten les conservarem per a mantindre un historial d’atenció i gestionar els nostres serveis de manera eficient mentre la persona interessada no en sol·licite la supressió. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejades durant el temps necessari, tot limitant-ne el tractament, únicament per a algun d’aquests supòsits: complir les obligacions legals/contractuals de qualsevol mena a què estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per part nostra i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb el ciutadà/interessat.
2.5 Qui pot ser cessionari o destinatari de les dades personals?
Les dades que ens proporciona podran ser cedides o comunicades a entitats, públiques o privades, a les quals fora obligatori o necessari transmetre-les per a aconseguir els fins determinats i legítims.
2.6 Seguretat de les dades personals
De conformitat amb la disposició addicional primera de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives adoptades per l’Ajuntament de Benicàssim i destinades per a salvaguardar la confidencialitat i protecció de les dades personals, evitant-ne la pèrdua, alteració o accés no autoritzat, són les establides en l’annex II del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica (ENS).
2.7 Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?
Per a exercir els drets de protecció de dades pot formular una sol·licitud en qualsevol punt de registre d’entrada de l’Ajuntament de Benicàssim, en línia a través de la seu electrònica municipal i en l’adreça de correu electrònic dpd@benicassim.org. En l’escrit haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita que li siga satisfet i, haurà de mostrar o el DNI, NIF o document identificatiu equivalent (o, en cas d’enviament postal, acompanyar-ne la fotocòpia). En cas que actue mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d’aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, pot interposar una reclamació davant el nostre delegat de Protecció de Dades (dpd@dipcas.es) o, en el seu cas, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).
A continuació, s’aporta més informació sobre l’exercici dels seus drets en protecció de dades:

a. Quins són els meus drets?
b. Qui pot exercitar aquests drets davant l’Ajuntament de Benicàssim?
c. Com i on puc exercir aquests drets?
d. Informació complementària

a. Quins són els meus drets?

La normativa de protecció de dades permet que puga exercir davant el responsable del tractament, l’Ajuntament de Benicàssim, els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individualitzades, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades, d’ara en avant RGPD) i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD):
Dret d’accés
Vosté té dret a conéixer:

 • Si estem tractant o no dades personals que el concerneixen.
 • L’origen de les seues dades, si no ens les va proporcionar vosté.
 • Els fins del tractament de les seues dades.
 • Les categories de dades de què es tracte.
 • Els destinataris o les categories de destinataris a qui es van comunicar o seran comunicades les dades personals.
 • Si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals (o, si no ho és, els criteris usats per a determinar aquest termini).
 • El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.
 • Si prenem decisions automatitzades -inclosa l’elaboració de perfils- usant les seues dades personals.

Dret de rectificació
Vosté té dret que es rectifiquen les seues dades personals:

 • Completant-les, si estan incompletes.
 • Actualitzant-les o rectificant-les, si per qualsevol motiu ja no resulten concordes a la realitat vigent o són inexactes.
 • Mitjançant l’exercici del dret de rectificació, garantirem que totes les seues dades personals siguen precises i completes.

Dret de supressió
Vosté té dret que se suprimisquen les seues dades personals quan es done alguna de les condicions següents:

 • Que aquestes dades ja no siguen necessàries per als fins per als quals van ser recollides o tractades.
 • Quan vosté retire el consentiment en què basem el tractament de les seues dades i aquest no es puga emparar en una altra base de legitimació.
 • Quan vosté haja exercit amb èxit el dret d’oposició al tractament de les seues dades.
 • Quan les dades personals s’hagen tractat il·lícitament.

Dret a la limitació del tractament
Vosté té dret a obtindre la limitació del tractament de les dades personals (és a dir, que les conservem sense usar-les per als fins previstos) sempre que es complisca alguna de les condicions següents:

 • Que vosté sol·licite la rectificació de les dades personals, durant un termini que permeta a l’Ajuntament de Benicàssim, com a responsable, verificar l’exactitud d’aquests.
 • Que el tractament siga il·lícit i vosté s’opose a la supressió de les dades personals, i sol·licite en el seu lloc la limitació del seu ús.
 • Que vosté s’haja oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de l’Ajuntament de Benicàssim prevalen sobre el seu dret.

Dret d’oposició
Vosté tindrà dret a sol·licitar-nos que deixem d’usar les dades personals, per exemple, quan crega que les que tenim sobre vosté són incorrectes o crega que ja no necessitem usar-les.

b. Qui pot exercir aquests drets davant l’Ajuntament de Benicàssim?

Vosté, en qualitat d’interessat o titular de les dades de caràcter personal, actuant en el seu propi nom i dret.
A través d’una altra persona que actue, degudament acreditada, com a representant legal (per ex., quan els titulars de la pàtria potestat o tutela actuen en nom de persona menor de 14 anys o quan s’actua com a representant legal d’una persona amb diversitat funcional) o voluntari (persona que vosté lliurement i voluntària haja atorgat poders de representació a aquest efecte).

c. Com i on puc exercir aquests drets?

Presencialment
Pot presentar l’escrit a través del Registre d’Entrada o pot fer-nos arribar la sol·licitud mitjançant correu postal dirigit a l’Ajuntament de Benicàssim – Protecció de Dades, c/ Metge Segarra 4, 12560 Benicàssim.
Per Internet
Pot presentar l’escrit a través del Registre d’Entrada, de la seu electrònica, o a través del nostre delegat de Protecció de Dades: dpd@benicassim.es.
En tots dos casos, deurà:

 • Aportar les dades i informació suficients per a atendre la sol·licitud. A aquest efecte, pot usar els models de formulari dels quals posa a la seua disposició l’Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos.
 • Firmar l’imprés a mà o, si és el cas i disposa de certificat digital reconegut, firmar-lo electrònicament.
 • Adjuntar fotocòpia de DNI, passaport, NIE o un altre document identificatiu equivalent. En cas d’actuar en representació d’un tercer, s’ha d’incloure també còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, així com el document acreditatiu de la representació de l’interessat.
 • Enviar el formulari i documents acreditatius de la seua identitat per qualsevol dels mitjans adés esmentats.

d. Informació complementària

L’Ajuntament de Benicàssim analitzarà si la petició s’ajusta o no a dret. Comunicarà al peticionari la decisió adoptada i actuarà en conseqüència: si és estimatòria, adoptarà les mesures oportunes segons el dret exercit; si és desestimatòria, indicarà el sistema de recursos previstos legalment. En cas que les sol·licituds siguen manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu) l’Ajuntament de Benicàssim podrà: (i) Cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats (ii) Negar-se a actuar.
Per a més informació o aclariment sobre els seus drets en protecció de dades de caràcter personal pot dirigir-se al nostre delegat de Protecció de Dades (dpd@dipcas.es.)