696723097

​ AVÍS LEGAL

1. Introducció

L’Ajuntament de Benicàssim, amb CIF P-1202800G, és titular de Portal d’Internet o lloc web www.benicassim.es i tots els seus subdominis.
L’Ajuntament de Benicàssim informa de les condicions i termes generals que regulen l’accés, navegació i ús del portal d’Internet. En particular, informa i regula l’accés i ús del portal d’Internet, com a punt d’accés electrònic posat a la disposició dels ciutadans, de conformitat amb l’article 39 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
L’Ajuntament de Benicàssim podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les condicions i termes generals d’ús, així com les condicions particulars que s’establiren. Per això es recomana que abans d’iniciar la navegació, llija atentament aquest avís jurídic.

2. Caràcter de la informació publicada en el portal o lloc web

Les informacions oferides a través d’aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets, i no se’n deriva cap responsabilitat dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.
L’Ajuntament de Benicàssim procura que aquesta informació siga exacta i precisa, i l’actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecta. De tota manera, l’Ajuntament de Benicàssim no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.
La informació continguda en el portal pot ser modificada i actualitzada per l’Ajuntament de Benicàssim, sense necessitat d’avís previ, tant quant al contingut com al disseny i presentació.
Amb caràcter general, la informació disponible en aquest portal ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa facilitada no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagen de publicar-se formalment en els diaris o butlletins oficials de les administracions públiques. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en aquest lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l’única legalment vàlida.

3. Portal de transparència

A través de la informació publicada en el portal de transparència, l’Ajuntament de Benicàssim atén de manera periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establit per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i, en el seu cas, la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, amb els mecanismes adequats per a facilitar l’accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la identificació i localització.

4. Caràcter de la bústia de queixes i suggeriments

La informació proporcionada en resposta a qualsevol suggeriment o queixa a través de la bústia de queixes i suggeriments té caràcter merament orientatiu i en cap cas és vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguen aplicable.

  • QUEIXES: Tenen la consideració de queixes els escrits i comunicacions en els quals els ciutadans fan únicament manifestacions de disconformitat amb la prestació dels serveis, especialment sobre tardances, desatencions, o qualsevol altra classe anàloga de deficient actuació que observen en el funcionament dels serveis públics, que constituïsca falta de qualitat en el servei prestat.
  • NO TINDRAN LA CONSIDERACIÓ DE QUEIXES davant els serveis administratius:
    • Les denúncies que es presenten manifestant possibles irregularitats o infraccions a la legalitat.
    • Les queixes que afecten els serveis prestats per altres Administracions públiques o ens vinculats o dependents d’aquestes, que no es tramitaran a través d’aquest procediment.
  • SUGGERIMENTS: Són les propostes formulades pels ciutadans per a millorar la qualitat dels serveis públics i, especialment, aquelles que contribuïsquen a simplificar, reduir o eliminar tràmits o molèsties en les seues relacions amb l’Administració, o a contribuir a un major grau de satisfacció dels usuaris d’aquests serveis.

5. Condicions i termes generals d’ús del portal

Per l’accés i navegació pel portal d’Internet de l’Ajuntament de Benicàssim o per l’ús dels serveis inclosos en aquest, vosté adquireix la condició d’usuari, sense reserves de cap classe, a totes les presents condicions i termes generals d’ús i de les condicions particulars que regisquen la prestació dels serveis que es disposen en el portal o lloc web, sense perjudici de l’atenció i compliment per l’usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs web enllaçats o hipervinculats des de www.benicassim.es, de les quals no respon l’Ajuntament de Benicàssim.
En tot cas, l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’Ajuntament de Benicàssim ofereix a través del portal, que són, a títol simplement caràcter enunciatiu i no limitador:
(I) No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
(II) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del portal cap informació o material que, explícitament o implícitament, fora difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, d’apologia del terrorisme, pornogràfic o incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.
(III) No usar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del portal o en l’ús de cap dels serveis disposats, incloent la utilització de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra manera.
En conseqüència, l’usuari no pot intentar accedir i, si és el cas, usar les claus d’altres usuaris ni modificar o manipular els seus missatges.
(IV) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic susceptible de causar danys en el portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’Ajuntament de Benicàssim o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma siga capaç de causar-los qualsevol mena d’alteració o impedir el normal funcionament d’aquests.
(V) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’Ajuntament de Benicàssim o qualssevol tercers.
(VI) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal cap contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no tinga, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.
(VII) No usar els serveis oferits en el portal amb l’objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.
En cas de contravindre les condicions anteriors, l’Ajuntament de Benicàssim es reserva la facultat i estarà legitimat per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de manera immediata i sense previ avís, l’accés i ús del portal i, si és el cas, per a retirar els continguts presumptament o declaradament il·legals, bé ho faça al seu exclusiu criteri, bé a petició de tercer afectat o d’autoritat competent.

6. Responsabilitat

L’Ajuntament de Benicàssim no es fa responsable dels danys i perjudicis que es deriven de la següent relació, enunciativa i no limitadora, d’actes:
(I) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a l’Ajuntament de Benicàssim, que impedisquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació pel sistema.
(II) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.
(III) Intromissions il·legítimes que puguen ser causades per tercers fora del control de l’Ajuntament.
(IV) Impossibilitat de prestar el servei o de permetre l’accés per causes no imputables a l’Ajuntament, degudes a l’usuari, a tercers o a supòsits de força major.
(V) El portal de l’Ajuntament de Benicàssim pot contindre enllaços a les seus electròniques d’altres administracions públiques o a pàgines web d’altres òrgans, empreses o institucions, amb l’objectiu de facilitar als ciutadans la cerca d’informació i recursos a través d’Internet. De tota manera, aquestes pàgines no són de la seua titularitat i, per tant, l’Ajuntament de Benicàssim no és responsable dels continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que es deriven de l’accés o ús d’aquestes. Pot indicar-se, a través de missatges sobre els enllaços, si accedint-hi s’abandona o no el portal de l’Ajuntament de Benicàssim. En tot cas, en eixir de l’adreça www.benicassim.es, la informació o els serveis als quals s’accedisca queden fora de l’àmbit de responsabilitat del titular, l’Ajuntament de Benicàssim.

7. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els elements del portal (inclosos els codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, animacions, aplicatius, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat de l’Ajuntament de Benicàssim o li han sigut cedits (llevat que s’indique expressament). Per tant, els drets d’autoria i explotació en tota la seua extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals constitueix una activitat il·lícita i delictiva.
En particular, però sense limitar l’obligació de l’usuari expressada en l’apartat anterior, queden prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest portal, com també del seu disseny, mètodes de selecció o formes de presentació dels recursos i materials inclosos d’aquest.
S’autoritza la reproducció (impressió i descàrrega) d’extractes dels continguts del portal o lloc web únicament quan es realitzen per a ús personal o privat, o a nivell d’investigació o estudi.

8. Reutilització de la informació del sector públic
De conformitat amb l’article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la reutilització de la informació de les administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre altres, a les següents condicions generals:
(a) Que no s’altere el contingut de la informació.
(b) Que no es desnaturalitze el sentit de la informació.
(c) Que se cite la font.
(d) Que s’esmente la data de l’última actualització dels documents objecte de reutilització, sempre que estiguera inclosa en el document original.
(e) No es podrà indicar, insinuar o suggerir que la informació a reutilitzar està patrocinada o s’ha donat suport a la reutilització que es duga a terme amb ella.
(f) Conservar i no alterar, ni suprimir les metadades sobre la data d’actualització i les condicions de reutilització aplicables incloses, en el seu cas, en el document posat a disposició per a la seua reutilització.
Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats en el portal.
Els usuaris o agents usaran els conjunts de dades, posats de manera oberta, sota el seu propi compte i risc, i els correspondrà en exclusiva a ells respondre davant de tercers pels danys que se’n deriven.
Tanmateix, amb caràcter excepcional i de manera motivada, l’Ajuntament de Benicàssim podrà optar per aplicar les modalitats previstes en els paràgrafs b) i c) de l’article 4.2 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic:

  • Reutilització de documents posats a la disposició del públic amb subjecció a condicions establides en llicències tipus.
  • Reutilització de documents prèvia sol·licitud, segons el procediment previst en l’article 10 de la citada Llei o, en el seu cas, en la normativa autonòmica. En aquests supòsits podran incorporar-se condicions establides en una llicència.

9. Xarxes socials

L’Ajuntament de Benicàssim (o les àrees, els departaments o els organismes públics integrats, vinculats o dependents d’aquesta entitat) pot ser present, actualment o en el futur, en xarxes socials d’Internet, on considere oportú establir presència.
Aquests espais es consideraran oficials, i no s’assumeix responsabilitat per l’ús o continguts disposats en qualssevol altres comptes o espais oberts en les xarxes socials per tercers. L’Ajuntament de Benicàssim tampoc assumeix responsabilitat per l’ús o continguts disposats a través de comptes o espais oberts pels seus càrrecs públics, creats de manera particular en l’àmbit privat o a través de partit polític o un altre col·lectiu al qual pertanguen.
L’Ajuntament de Benicàssim, com a administrador de les seues instàncies pròpies en aquestes xarxes, podrà decidir no publicar o esborrar qualsevol contingut publicat en aquestes.
En qualsevol cas, l’usuari és l’únic responsable dels continguts que, en el seu cas, publique en aquestes xarxes socials de l’Ajuntament de Benicàssim, i seran plenament aplicable a les xarxes socials les condicions i termes generals d’ús del portal abans exposades, i sense perjudici d’aplicar les condicions i termes o polítiques, establits per la pròpia xarxa social.
A més, informem que el lloc web integra, en el seu cas, pluggins o complements de xarxes socials, respecte als quals haurà de tindre en compte el següent:
Si està registrat com a usuari en la xarxa social (Facebook, Twitter) i en visitar aquest lloc web té la sessió oberta en qualsevol d’aquestes xarxes socials, en fer clic en els seus pluggins la xarxa social rebrà la informació que li indica i que ha visitat el lloc. A més, proporcionarà informació sobre el seu perfil d’usuari d’eixa xarxa social (nom, adreça electrònica, foto, etc.).
Si no està registrat en la xarxa social, o no tenen la sessió oberta mentre visita el lloc web, pot ser que la xarxa social reba i emmagatzeme almenys la seua adreça IP.
Si no desitja que una xarxa social recopile les dades personals, ni que les compartisca amb nosaltres ni amb tercers, consulte la política de privacitat de la xarxa social corresponent i tanque-hi la sessió abans de visitar aquest lloc web. També podrà eliminar les galetes o cookies existents que haja instal·lat la xarxa social en el seu ordinador usant les funcions del seu navegador.