El turista i el viatger responsable

Tourist Info Benicàssim, seguint amb les recomanacions de la Q de qualitat que tenim implantada en la nostra oficina, s’exposen a continuació una sèrie de recomanacions per a ajudar els turistes a què facen del seu viatge una experiència enriquidora.

Els consells presentats es basen en el Codi Ètic Mundial per al Tractament de l’Organització Mundial del Turisme, i formen part de “El Turista i el Viatger Responsable”

Los viatges i el turisme haurien de concebre’s i practicar-se com un mitjà de desenrotllament personal i col·lectiu. Si es duen a terme amb una ment oberta, són un factor insubstituïble d’autoeducació, tolerància mútua i aprenentatge de les legítimes diferències i cultures i de la seua diversitat.

Tots tenim una funció que complir en la generació de viatges i turisme responsables. Els governs, les empreses i les comunitats han de procurar-ho sens dubte per tots els mitjans, però vosté també, en la seua qualitat de visitant, pot recolzar sensiblement este objectiu de moltes maneres:

Ábrase a les cultures i tradicions diferents de les seues: la seua experiència es veurà transformada, vosté es guanyarà el respecte de la població local, i esta ho acollirà més fàcilment. Siga tolerant i respecte la diversitat; observe les tradicions i les pràctiques socials i culturals del lloc.

  • Respecte els drets humans. Qualsevol forma d’explotació vulnera els objectius fonamentals del turisme. L’explotació sexual infantil és un delicte punible, tant en el lloc on es duga a terme com en el país de residència de qui el cometa.

  • Ajude a conservar l’entorn natural. Protegisca la flora i fauna silvestres i el seu hàbitat, i no compre productes elaborats a partir de plantes o animals en perill d’extinció.

  • Respecte els recursos culturals. Les activitats turístiques han de practicar-se amb respecte pel patrimoni artístic, arqueològic i cultural.

  • El seu viatge pot contribuir al desenrotllament econòmic i social. Compre artesania i productes locals per a recolzar l’economia del lloc, i atinga’s als principis del comerç just. Quan regatege, tinga present el concepte de salari just.

  • Abans d’eixir de viatge, informe’s sobre la situació sanitària actual del seu destí i sobre l’accés en ell a servicis consulars i d’emergència, i assegure’s de que la seua salut i la seua seguretat personal no correran perill. Cerciore’s de tindre cobertes allí les seues necessitats específiques (alimentació, accessibilitat o atenció mèdica) abans de decidir-se a viatjar a un destí determinat.

  • Reunisca tota la informació possible sobre el seu destí, i dedique temps a entendre els seus costums, normes i tradicions. Evite els comportaments que puguen ofendre la població local.

  • Informe’s de la legislació vigent per a no cometre cap acte que es considere delictiu en el país visitat. No trafique amb drogues, armes, antiguitats, espècies protegides, productes o substàncies perilloses o prohibides pels reglaments nacionals.